Naudojimosi tinklapiu www.turizmas.info taisyklės ir sąlygos

1. Vartojamos pagrindinės sąvokos

 • 1.1 Sąlygos – šios naudojimosi tinklapiu taisyklės ir sąlygos.
 • 1.2 Tinklapis – interneto tinklapis www.turizmas.info.
 • 1.3 Medžiaga – apibūdinamas bet koks tekstas, nuotrauka, paveiksliukas, piešinys, logotipas, animacija, programos ir kitokie grafiniai elementai, bei intelektualinė kūryba, esanti tinklapyje.
 • 1.4 Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo besinaudojantis tinklapio teikiamomis paslaugomis.
 • 1.5 Autorius – vartotojas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo užsiregistravęs tinklapyje ir talpinantis jame savo sukurtą medžiagą.
 • 1.6 Bendraautoris – vartotojas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo užsiregistravęs tinklapyje, prie kurio medžiagos galutinio sukūrimo prisideda Indigital.
 • 1.7 Vizualinė peržiūra – tai tinklapio ir jame publikuojamų darbų peržiūra esant tiesioginiai vartotojo ir serverio ryšio sąsajai, bet kokioje interneto naršyklėje, jokiais būdais neišsaugant tinklapyje publikuojamos medžiagos ar atskirų medžiagos dalių kurias būtų įmanoma kaip nors panaudoti.
 • 1.8 Publikavimas – autoriaus pateiktos medžiagos talpinimas tinklapyje ir viešas jos rodymas vartotojams.
 • 1.9 InDigital – www.indigital.lt komanda.

2. Sąlygų reglamentuojamas objektas.

 • 2.1 Sąlygos reglamentuoja InDigital ir vartotojo santykius atsirandančius naudojantis tinklapiu.

3. Bendros nuostatos.

 • 3.1 Tinklapis priklauso ir yra administruojamas InDigital.
 • 3.2 Kiekvienas vartotojas prieš imdamas naršyti tinklapį ir naudotis jo teikiamomis paslaugomis privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.
 • 3.3 Tolimesnis tinklapio naršymas laikomas sutikimu su sąlygomis.
 • 3.4 Visi ginčai kilę tarp vartotojo ir InDigital sprendžiami tarpusavio susitarimu.
 • 3.5 Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Autorinės teisės.

 • 4.1 Atsisiųsdamas ar nukopijuodamas bet kokią medžiagą iš tinklapio, vartotojas neįgyja jokių autorinių teisių į jokią atsisiųstą ar nukopijuotą medžiagą.
 • 4.2 Vartotojas negali jokiomis sąlygomis, dėl jokių priežasčių platinti, perduoti, parduoti, dauginti ar kitaip naudoti jokios medžiagos publikuojamos tinklapyje kitaip, negu yra nustatyta sąlygose.
 • 4.3 Tinklapyje talpinamos medžiagos autorinės teisės yra tų darbų autoriaus nuosavybė, jeigu tarp autoriaus ir InDigital nesusitarta kitaip autorystės sutartimi.
 • 4.4 Tinklapio dizaino, jame talpinamos tekstinės ir vaizdinės medžiagos Autorinės teisės priklauso InDigital ir yra saugomos Lietuvos Respublikoje veikiančių Autorinių teisių ir intelektualinės nuosavybės įstatymų.

5. Autoriaus teisės ir pareigos.

 • 5.1 Talpinimui tinklapyje pateikiama medžiaga turi atitikti kokybės reikalavimus.
 • 5.2 Prieš pateikdamas talpinimui ir publikavimui medžiagą tinklapiui, autorius turi sutikti su autorystės sutartimi.
 • 5.3 Talpindamas medžiagą autorius turi nurodyti visą ir pilnavertišką informaciją susijusią su jo talpinama medžiaga, kurią yra reikalaujama pateikti tinklapyje kartu su autoriaus pateikiama medžiaga.
 • 5.4 Autorius publikavimui tinklapyje gali pateikti kokybės reikalavimus atitinkančią, tačiau neužbaigtą medžiagą galutiniam užbaigimui. Tokiu atveju autorius tampa bendraautoriumi su InDigital ir toliau turi laikytis autorystės sutartyje numatytų sąlygų.
 • 5.5 Draudžiama teikti talpinimui medžiagą:
 • 5.5.1 kuri kurstytų tautinę, rasinę, religinę, socialinė ar lyčių neapykanta arba nelygybę,
 • 5.5.2 kurioje platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos,
 • 5.5.3 kurioje šmeižiamas, įžeidžiamas žmogus, žeminama jo garbė ir orumas,
 • 5.5.4 kuri pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus ar pažeistų kitus teisės aktus,
 • 5.5.5 kuri yra užkrėsta virusais arba kaip nors kitaip gali pažeisti tinklapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą ir sklandų veikimą,
 • 5.5.6 kurioje aiškiai arba užslėptai įžvelgiami prašymai arba reklamą, nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas,
 • 5.5.7 kurioje publikuojama privati informaciją apie bet kurį asmenį, tokią kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati informacija,
 • 5.5.8 kurioje vaizduojami žmonės, kuriuos aiškiai galima atpažinti, išskyrus tuos atvejus, kai turimas raštiškas vaizduojamo žmogaus sutikimas. Tokiu atveju sutikimas turi būti pridedamas prie publikavimui teikiamos medžiagos.

6. Vartotojo teisės ir pareigos.

 • 6.1 Vartotojas gali naudotis šio tinklapio teikiamomis paslaugomis ir puslapio teikiamomis galimybėmis, jeigu sutinka su visomis čia aprašytomis sąlygomis.
 • 6.2 Vartotojas negali naudotis jokiomis tinklapio teikiamomis paslaugomis, išskyrus vizualinę peržiūrą, jeigu nesutinka bent su viena iš šių sąlygų.
 • 6.3 tinklapyje pastebėjęs draudžiamą informaciją (išvardinta punkte Nr. 5), nedelsiant informuoti Indigital.
 • 6.4 Vartotojas gali užsiregistruoti tinklapyje užpildęs atitinkamos formos prašymą.
 • 6.5 Talpinti savo medžiagą atitinkančią kokybės reikalavimus.
 • 6.6 Vartotojas turi pakeisti, ištrinti ar sunaikinti visą medžiagą ir informaciją, gautą iš tinklapio, atitinkamai pagal šių sąlygų pakeitimus numatytus 8-ame punkte.

7. InDigital įsipareigojimai ir garantijos.

 • 7.1 Užtikrina stabilų ir sklandų tinklapio veikimą ir administravimą.
 • 7.2 Nepublikuoti ir neviešinti jokios informacijos apie jokį asmenį be jo sutikimo.
 • 7.3 Autoriui sutikus nurodyti jo pageidaujamus duomenis šalia publikuojamo darbo.
 • 7.4 Prieš publikavimą patikrinti visą autorių atsiunčiamą medžiagą.
 • 7.5 Publikuoti atitinkančią kokybės reikalavimus medžiagą.
 • 7.6 Pašalinti neatitinkančią kokybės reikalavimų ar draudžiamą medžiagą (išvardinta 5.5 punktuose.)
 • 7.7 Esant grubiems 5.5 punktų pažeidimams pranešti apie tai atitinkamoms institucijoms, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

8. Garantijos apribojimas.

 • 8.1 InDigital negali garantuoti:
 • 8.1.1 kad medžiaga, talpinama tinklapyje, nebus užkrėsta kompiuterių virusais, nebus sugadinta ar prarasta dėl čia nenusakytų aplinkybių,
 • 8.1.2 kad tinklapyje teikiamos paslaugos nebus sutrikdytos ar nutrauktos dėl čia nenusakytų aplinkybių ir priežasčių, ir kad indigital pataisys ar atstatys sutrikdytas paslaugas ar sugadintas ar prarastas medžiagas iki pilno paslaugų veikimo ar pilno medžiagos atstatymo, kokie buvo prieš sugadinimą, sutrikdymą, sunaikinimą ar praradimą.
 • 8.2 InDigital negali užtikrinti, kad medžiaga, talpinama tinklapyje negali sugadinti vartotojo programinės ar kompiuterinės įrangos dėl čia nepaminėtų priežasčių.
 • 8.3 InDigital jokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės už sugadintos vartotojų programinės ar kompiuterinės įrangos taisymo, remonto ar atstatymo išlaidas.
 • 8.4 InDigital neatsako už autorių naudojamos programinės ir techninės įrangos legalumą.
 • 8.5 InDigital pasilieka teisę bet kada keisti ar papildyti šias sąlygas be jokio išankstinio įspėjimo.
 • 8.6 InDigital pasilieka teisę bet kada nutraukti tinklapyje veiklą be jokio išankstinio įspėjimo.
Vilniaus m. Pakeisti miestą  Lietuva
 • lt
 • en
 • ru